Regulamin

Regulamin korzystania ze strony booker.esempio.pl obowiązujący od 25.02.2019
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem booker.esempio.pl (zwanym dalej serwis), administrowanego przez firmę: Esempio, z siedzibą przy ul. Gen. Pełczyńskiego 22d lok 34, 01-471 Warszawa, NIP 527 224 03 30 (zwaną dalej Esempio).
 2. W serwisie prezentowane są oferty usług (zwane dalej oferta i oferty) świadczonych przez współpracujące z Esempio hotele (zwane dalej hotel i hotele). Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji tych usług (zwanych dalej rezerwacjami).
 3. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika serwisu. Esempio nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie rezerwacji.
 4. Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka JavaScript i akceptację plików cookies, aktywne konto e-mail.

2. STOSUNEK UMOWNY

 1. Esempio działa jako agent w imieniu hotelu i to właśnie hotel ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej ofertą.
 2. W wyniku dokonania rezerwacji pomiędzy użytkownikiem, a hotelem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w ofercie.
 3. Esempio pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika serwisu i w żadnym wypadku nie jest:
  A) Stroną zawartej pomiędzy hotelem, a użytkownikiem serwisu umowy,
  B) Pełnomocnikiem hotelu ani użytkownika serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,
  C) Pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika serwisu,
  D) Oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą.

3. OFERTA

 1. W ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) dostarczone przez hotel. Hotele mają dostęp do panelu zarządzania ofertami, za pomocą którego zobowiązują się do uaktualniania wszystkich cen i dostępności pokoi. Każdy hotel jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w ofercie w serwisie.
 2. W każdej ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane hotelu (w tym m.in. Nazwa/firma, siedziba, adres).
 3. Każda oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmiany lub anulowania rezerwacji. Użytkownik serwisu ma prawo dokonać zmiany lub anulowania rezerwacji na warunkach przedstawionych w ofercie. Jeżeli oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania rezerwacji, informacja ta zostanie wyraźnie wskazana w treści oferty.
 4. Oferta może nie przewidywać możliwości zmiany lub anulacji zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz. U. Z 2014 r. Poz. 827) („ustawa o prawach konsumenta”).

4. KONTO UŻYTKOWNIKA I NEWSLETTER

 1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, w tym dokonywania rezerwacji, nie jest konieczne założenie konta użytkownika w serwisie (zwanego dalej konto).
 2. Zgoda (wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w serwisie (dalej zwanych newsletterem) jest dobrowolna i nie związana ze świadczonymi usługami pośrednictwa w rezerwacji.
 3. Użytkownik może usunąć konto w serwisie wysyłając maila na adres info@esempio.pl.

5. DOKONANIE REZERWACJI I PŁATNOŚĆ

 1. Aby dokonać rezerwacji użytkownik wypełnia formularz rezerwacji dostępny w serwisie.
 2. Wypełniając formularz rezerwacji użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do rezerwacji usługi oraz dokonania płatności na rzecz hotelu.
 3. Esempio przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji, w szczególności przekazywania danych osobowych hotelowi, oraz w zakresie do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych na zasadach określonych w polityce prywatności.
 4. Użytkownik, w zależności od oferty, ma dostępne następujące metody płatności:
  1. Płatność całości kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji.
  2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez osoby trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze.
  3. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma podsumowanie rezerwacji zawierające nr rezerwacji.
  4. Podsumowanie rezerwacji użytkownik okaże w momencie rozpoczęcia pobytu w hotelu.
  5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl i PayPal.

6. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ESEMPIO

 1. Esempio dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu.
 2. Esempio zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Esempio nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
 3. Esempio nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt 6 podpunkt 6.2 powyżej oraz z przyczyn niezależnych od Esempio.

7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych rezerwacją należy kierować bezpośrednio do hotelu lub do hotelu za pośrednictwem Esempio na adres info@esempio.pl. Esempio przekaże reklamacje hotelowi w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do Esempio.
 2. Wszelkie reklamacje związane z działaniem serwisu należy kierować do Esempio na adres info@esempio.pl. Esempio rozpatrzy reklamacje w przeciągu 10 dni roboczych.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały udostępnione w serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Esempio oraz w serwisie.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2019.
 3. Esempio może zmienić niniejszy regulamin w dowolnej chwili. Informacja o zmianie, treść zmian i ich powód zostaną opublikowane w serwisie wraz z nową treścią regulaminu. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych rezerwacji.
 4. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Polityka prywatności

Serwis internetowy booker.esempio.pl (dalej również „serwis”) jest administrowany przez Esempio, z siedzibą przy ul. Gen. Pełczyńskiego 22d lok 34, 01-471 Warszawa, NIP 527 224 03 30 (dalej również „administrator”).
Niniejsza polityka prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu przez administratora.

 1. Administrator, na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, zbiera dane osobowe użytkowników obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
  1. Prawidłowej relacji żądanej usługi tj. Bezpłatnej usługi pośrednictwa w rezerwacji usług hotelowych u partnerów serwisu – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. B) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. Usługi na żądanie użytkownika);
  2. Marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem serwisu obejmujących informacje o dostępności noclegów, hoteli i promocjach, newslettera.- w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. F) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora)
  3. Odbiorcami zbieranych i przetwarzanych danych osobowych są partnerzy serwisu, podmioty prowadzące działalność turystyczną i noclegową – obiekty i hotele w Polsce i za granicą. Wskazane obiekty są osobnymi administratorami danych osobowych użytkowników w zakresie wykonywania usługi pobytu oraz pozostałych usług własnych.
  4. W celu skorzystania z usług oferowanych przez partnerów serwisu, użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, konieczne do dokonania rezerwacji.
  5. Na potrzeby realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 podpunkt 2.1 niniejszej polityki prywatności, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. B) RODO (przekazanie danych poza obszar EOG w sytuacji, w której jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem, a administratorem) dane osobowe użytkowników mogą być przekazane do państw trzecich, w których siedzibę mają hotele objęte usługami pośrednictwa – tylko w sytuacji, w której użytkownik rezerwuje hotel położony poza strefą EOG. Informujemy, że na stronie http://eur-lex.europa.eu znajdują się decyzje komisji UE w sprawie stwierdzenia lub braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych w państwach położonych poza strefą EOG.
 3. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 4. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych np. Skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 10 oraz pkt. 13 niniejszej polityki prywatności lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. Celu przetwarzania;
  2. Kategorii odnośnych danych osobowych;
  3. Informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. W miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  5. Informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. 7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 7. 9. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  1. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia):
  2. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  3. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  5. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  7. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 8. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 9. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeżeli:
  1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. A) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. B) RODO; oraz
  2. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 10. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 11. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 14. Kontakt użytkownika z administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  1. e-mail: info@esempio.pl
  2. Adres pocztowy: Esempio, ul. Gen. Pełczyńskiego 22d lok 34, 01-471 Warszawa,
 15. Esempio zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie (wyrażoną w trakcie rejestracji) z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.).
 16.  Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 18. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem ip) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w stanach zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.

© 2018 - 2019 Esempio Booking Engine